www.eventbg.com
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ | Българска Адвокатска Кантора  Търговско и Корпоративно Право, Юридическо съдействие на фирми със задължения
Преглеждане на профила: 1091 пъти

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
Българска Адвокатска Кантора Търговско и Корпоративно Право, Юридическо съдействие на фирми със задължения
Град:Велико Търново (България)
Адрес:ул. Цанко Церковски №39
Телефон:+359 (0) 884 578 053 , +359 (0) 877 372 083
Бранш:Услуги
e-mail:noveconsult@abv.bg
Сайт:http://kupuvamefirmi.run-bg.com
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !!!

ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!

ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!

Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.

ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.

След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо "ИЗКУПУВАНЕ" на фирмата , за да Ви освободим от юридическа, финансова и солидарна отговорност.

В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества, контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на фирмите.

Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори , НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с компетентно съдействие !!!

Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес сектори и региони на страната.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
Начало | Промоции | Реклама | VIP Условия | Общи условия | Контакти
© 2013 www.companycatalog.org. Всички права запазени.
С подкрепата на sutrin.com

Зареждане...