www.eventbg.com
Общи условия

Условия за ползване

І. Общи

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" - всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
"ФИРМА" - търговец регистриран по съответния ред, ползващ се от услугите на фирмения каталог като клиент.
"УЕБСАЙТ" - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
Сайтът companycatalog.org съдържа информация за продукти и услуги на фирмите - рекламодатели в companycatalog.org, както и собствените материали на companycatalog.org.
companycatalog.org дава възможност за реклама в бизнес каталога на всички действащи фирми.
Всички услуги, предлагани от companycatalog.org, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.
Изпращането на нежелана поща и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са в разрез с политиката на companycatalog.org. Като нежалана поща се класифицират съобщения с рекламна цел изпращани до множество клиенти, които не са заявили желание да получават такъв род информация.

ІІ. Права и задължения на companycatalog.org

1. Публикуване на предоставената от фирмата актуална информация.

2. Своевременна корекция на записите по желание на клиента.

3.Редакция на некоректно подадени данни за дейността на фирмата.

4. Недопускане на записи с порнографско или еротично съдържание и такива нарушаващи законите на Република България и международните актове.

5. companycatalog.org запазва правото си, без предварително уведомяване да прекрати взаимоотношенията си с клиента, в случай че установи нарушения в изпълнението на Условия За Ползване, законите на РБ и международните актове, като не дължи никакви обезщетения и компенсации.

6. companycatalog.org не носи отговорност за достоверността и пълнотата на публикуваната от потребителите информация, както и за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

7. companycatalog.org не поема отговорност за взаимоотношенията на клиентите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения.

8. companycatalog.org запазва правото си да променя и подобрява услугите си по всяко време, като не се ангажира да уведоми клиентите си. Ако клиентите не заявят несъгласие с направените промени, то те се считат за обвързани с тях.

9. companycatalog.org се задължава да предостави срещу избрания безплатен или заплатен от фирмата абонамент съответния пакет услуги:
-Безплатен абонаментен план, който включва: показване на лого, адрес, телефон, email, категория на дейност, брояч на посещенията, кратко и пълно описание на фирмата, обекта или услугата.
-VIP абонамент - Платен чрез SMS абонаментен план, който включва: показване на лого, адрес, телефон, email, категория на дейност, брояч на посещенията, кратко описание и пълно описание на фирмата, обекта или услугата. Показване пред Безплатен абонаментен план. Рекламно каре на началната страница на сайта. Цена: 1,20 лв с ДДС (за10 дни), и 4,80 лв. с ДДС (за 40 дни).

10. companycatalog.org се задължава да предостави места за рекламни банери по своя сайт.

11. companycatalog.org запазва правото си без предварително уведомяване да премахва и заличава недобросъвестни потребители, които злоупотребяват с публикуването на информация,Както и при публикуване на информация съдържаща порнография, насилие,различен вид пропаганда забранена от законите на РБ, също и в случай че бъдат установени нарушения в изпълнението на условията за ползване на сайта или нарушения на други закони на РБ и международните актове, като не дължи обезщетения и компенсации.

12. companycatalog.org има право да изпраща служебна поща на участниците в www.companycatalog.org до изричното им отказване от нея.

13. companycatalog.org може да откаже публикуването на записи, съдържащи предимно главни букви.

14. companycatalog.org си запазва правото да променя условията за ползване и съдържанието на сайта по всяко време, за което не носи отговорност, пред потребители, които своевременно не са се уведомили за промяната.

15. Времето, през което сайтът е недостъпен поради технически причини или профилактика на оборудването, няма да се счита за неизпълнение на споразумението за използване на сайта.

16. companycatalog.org не се задължава да уведомява своевременно потребителите за спиране на достъпа до него.

17. Информацията, включена в този сайт, е предимно за ориентировъчно информиране. Сайтът не трябва да се използва, и на него не трябва да се разчита като на заместител на информацията, която е на ваше разположение от фирмите рекламодатели. Информацията включена в този сайт не поражда никакви правни задължения.

18. Въпреки че companycatalog.org полага всички разумни усилия за гарантиране на коректността на цялата информация на сайта, нейната точност не може да бъде гарантирана, и companycatalog.org не поема никаква отговорност за точността,и автентичността на която и да било от информациите на този сайт тъй като информацията в companycatalog.org е подадена от фирмите рекламиращи своята дейност, продукти и услуги .

19. companycatalog.org си запазва правото да прави промени, по дизайна на фирмените профили както и информацията находяща се в него по всяко време и без предизвестие и по свое усмотрение с цел по-доброто представяне на конкретния продукт или услуга.

20. Сайтът companycatalog.org съдържа хипервръзки към други Интернет сайтове, които са напълно независими от този сайт. companycatalog.org не твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, която се съдържа във всяка такава хипертекстова връзка или в друг Интернет сайт, и достъпът до всички други Интернет сайтове, свързани с линкове към сайта companycatalog.org.

21. companycatalog.org не носи отговорност за това, че услугите които предоставя не отговарят на вашите изисквания или очаквания.

22. companycatalog.org не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието.

23. companycatalog.org не носи отговорност за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

24. companycatalog.org не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки или косвени, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа до или използването на сайта www.companycatalog.org.

25. companycatalog.org не носи отговорност за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие технически проблеми свързани с фирмата предоставяща ни домейн име и хостинг услуги.

ІІІ. Права и задължения на клиентите и потребителите

1.Клиент е всяко лице, което предоставя информация с цел вписване на тази информация в онлайн каталога companycatalog.org.

2.Kлиентът носи пълна отговорност за смисъла и верността на информацията публикувана в каталога като се ангажира тя да не е в разрез със законите на РБ и международните актове.

3.В случай на последващо несъгласие с политиката и поставените условия към клиентите от страна на companycatalog.org, клиента няма право на никакви компенсации и обезщетения.

4.Със заявяване на участие в companycatalog.org клиентът се отказва от всички права върху формулировката, подредбата и структурата на предоставената информация и декларира, че има съответните авторски права, които му позволяват да предоставя заявените от него снимки, графики, лога и др. материали.

5.Клиентът няма право да въвежда информация нарушаваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на РБ и международните актове.

6.Потребител е всяко лице, което е заредило домейна companycatalog.org в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта www.companycatalog.org.

7.Потребителят има право единствено да се запознава и да ползва информацията от companycatalog.org,съобразно нейното търговско предназначение, а именно – с цел да установи връзка със съответните Клиенти.

8.Потребителят носи пълна отговорност за верността на публикуваната информация в каталога като отговаря ако тя е в противоречие със законите на РБ и международните актове.
Потребител, който чрез своите действия увреди по какъвто и да е начин друг потребител, доставчика на сайта или трето лице отговаря съгласно законите на РБ и международните актове.

9.Потребителят има задължението за предоставянето на достоверна информация при регистрирането, както и своевременното и актуализиране при настъпване на промяна относно предходно предоставената.
При неизпълнение на това задължение потребителят ще носи риска от вредите, които биха могли да настъпят вследствие на това.

10.Потребителят няма право да въвежда информация, накърняваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на РБ и международните актове.

11.Потребителите НЯМАТ ПРАВО да копират, разпространяват или използват по какъвто и да било начин изложената на сайта информация.Непозволеното използване на обекти на интелектуална и индустриална собственост представлява нарушаване правата на техните собственици и нарушителите отговарят съгласно действащото законодателство.

12.Потребителят НЯМА ПРАВО, без изричното писмено съгласие на companycatalog.org, ръчно или чрез компютърни програми /скриптове, ботове и др./ да извлича съдържанието или части от съдържанието на сайта companycatalog.org, вкл. данните предоставени от клиентите, които по своята формулировка, подредба и структура са обект на предоставени от клиентите авторски права, както и да копира находящите се на сайта снимки, графики, лога и др. материали, и да ги продават, препродават или предоставят на трети лица.

13.При добавянето на фирма или ползването на сайта се счита,че Клиента и Потербителя са прочели Общите условия за ползване и употреба на сайта www.companycatalog.org,както и че се Съгласяват с настоящите правила за ползване.

14.Поставянето на ЛОГО на фирмата или дейността е задължително при регистрация! Фирми или лица не поставящи лого, ще бъдат директно отхвърляни от системата.

IV. Технически изисквания

Текстовата информация може да бъде подадена за въвеждане в companycatalog.org по електронна поща, или в регистрационната форма на съответния раздел. Графичната информация се подава по електронна поща.
Изисквания за вида и обема на информацията:
• Описание на фирмата
• Описане на продуктите или услугите
• Графични изображения (лого на фирмата.) - трябва да бъдат в следния формат - JPG. При възникнали въпроси пишете на електронната ни поща: office@companycatalog.org.

V. Авторски права

Базата данни, информацията за фирмите на companycatalog.org, наличните на сайта лога, снимки, изображения, текстове, както и формулировката, подредбата и структората на данните, достъпни от сайта, са обект на авторско право. Цялата финансова и организационна инициатива за събирането, подреждането, контрола и подбора на информацията, достъпна от домейна www.companycatalog.org, са собственост само и единствено на притежателите на този сайт.
Базата данни на companycatalog.org е публично достъпна с цел да бъде ползвана от потребителите и клиентите. Авторското право върху бази данни принадлежи на лицето, което е извършило подбора или подреждането на включената информация. На всяко физическо или юридическо лице, извършващо конкурентна дейност по смисъла на ЗЗК, което ползва информация, взета от companycatalog.org в нарушение на закона, ще бъде търсена отговорност.
Дизайнът на сайта на електронния каталог, както и всички други права върху него са собственост на притежателите на сайта.
Настоящите Общи условия имат задължителна сила както за companycatalog.org, така и за потребителите му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общите условия.

Информираме Ви, че чрез Вашия IP адрес е обективно възможно локализирането на населеното място, в което се намирате.

В случай, че имате въпроси и препоръки по отношение на настоящите Общи условия,
предоставяните в companycatalog.orgуслуги и други, моля да ги изпращате на office@companycatalog.org.
www.eventbg.com
Начало | Промоции | Реклама | VIP Условия | Общи условия | Контакти
© 2013 www.companycatalog.org. Всички права запазени.
С подкрепата на sutrin.com

Зареждане...